معرفی اعضای مدیریت ارتباطات فرهنگی

نام و نام خانوادگیسمت
جواد نخیمدیر ارتباطات فرهنگی
نرگس مصلحیکارشناس فرهنگی
فاطمه بارونقیکارشناس فرهنگی
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.